clutch drag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clutch drag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clutch drag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clutch drag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clutch drag

    * kỹ thuật

    sự trượt ly hợp