clutch pilot bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clutch pilot bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clutch pilot bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clutch pilot bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clutch pilot bearing

    * kỹ thuật

    bàn đạp hướng trục ly kết