clutch release stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clutch release stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clutch release stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clutch release stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clutch release stop

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cữ chặn nhả khớp

    ổ có cữ nhả khớp