clutch cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clutch cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clutch cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clutch cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clutch cone

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    côn li hợp