circular smoke-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

circular smoke-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm circular smoke-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của circular smoke-house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • circular smoke-house

    * kinh tế

    buồng xông khói có khung quay