circular cylinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

circular cylinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm circular cylinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của circular cylinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • circular cylinder

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hình trụ tròn