circular correlation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

circular correlation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm circular correlation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của circular correlation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • circular correlation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tương quan vòng