charles hardin holley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charles hardin holley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charles hardin holley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charles hardin holley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • charles hardin holley

    Similar:

    holly: United States rock star (1936-1959)

    Synonyms: Buddy Holly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).