cellular sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cellular sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cellular sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cellular sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cellular sheet

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tấm xốp