cellular plastic foam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cellular plastic foam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cellular plastic foam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cellular plastic foam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cellular plastic foam

    * kỹ thuật

    bọt nhựa xốp