bureau of intelligence and research nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bureau of intelligence and research nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bureau of intelligence and research giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bureau of intelligence and research.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bureau of intelligence and research

    an agency that is the primary source in the State Department for interpretive analyses of global developments and focal point for policy issues and activities of the Intelligence Community

    Synonyms: INR

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).