brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brick.

Từ điển Anh Việt

 • brick

  /brik/

  * danh từ

  gạch

  to make (burn) bricks: nung gạch

  bánh, thỏi, cục (xà phòng, chè...)

  (từ lóng) người chính trực, người trung hậu

  (từ lóng) người rộng lượng, người hào hiệp

  to drop a brick

  (từ lóng) hớ, phạm sai lầm

  to have a brick in one's hat

  (từ lóng) say rượu

  like a hundred of bricks

  (thông tục) với tất cả sức mạnh có thể đè bẹp được

  to make bricks without straw

  (xem) straw

  * tính từ

  bằng gạch

  a brick wall: bức tường gạch

  * ngoại động từ

  (+ up) xây gạch bít đi

  to brick up a window: xây gạch bít cửa sổ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brick

  * kinh tế

  bánh

  cục

  thỏi

  * kỹ thuật

  bánh (than)

  gạch

  gạch đỏ

  gạch nung vừa

  xây gạch

  xây tường gạch

  xếp gạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • brick

  rectangular block of clay baked by the sun or in a kiln; used as a building or paving material

  a good fellow; helpful and trustworthy