brickwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brickwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brickwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brickwork.

Từ điển Anh Việt

 • brickwork

  /'brikwə:k/

  * danh từ

  sự xây bằng gạch

  công trình xây bằng gạch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brickwork

  * kỹ thuật

  khối xây

  khối xây gạch

  sự lát gạch

  sự xây

  sự xây gạch

  cơ khí & công trình:

  công trình bằng gạch

  xây dựng:

  công việc xây gạch và vữa

  sự lát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • brickwork

  masonry done with bricks and mortar