brick header nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brick header nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brick header giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brick header.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brick header

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt đầu (của) gạch