boat landing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boat landing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boat landing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boat landing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boat landing

    * kinh tế

    bến tàu