birch leaf miner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

birch leaf miner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm birch leaf miner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của birch leaf miner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • birch leaf miner

    small black sawfly native to Europe but established in eastern United States; larvae mine the leaves of birches causing serious defoliation

    Synonyms: Fenusa pusilla

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).