birch bark far nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

birch bark far nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm birch bark far giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của birch bark far.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • birch bark far

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hắc ín cây phong