birch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

birch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm birch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của birch.

Từ điển Anh Việt

 • birch

  /bə:tʃ/

  * danh từ

  giống cây cáng lò, giống cây bulô

  gỗ bulô

  cái roi (bằng cành bulô)

  * ngoại động từ

  quất bằng roi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • birch

  * kỹ thuật

  cây bạch dương

  cây bulô

  xây dựng:

  gỗ bạch dương

  hóa học & vật liệu:

  gỗ bu lô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • birch

  hard close-grained wood of any of various birch trees; used especially in furniture and interior finishes and plywood

  any betulaceous tree or shrub of the genus Betula having a thin peeling bark

  Synonyms: birch tree

  a switch consisting of a twig or a bundle of twigs from a birch tree; used to hit people as punishment

  my father never spared the birch

  Synonyms: birch rod

  whip with a birch twig

  consisting of or made of wood of the birch tree

  Synonyms: birchen, birken