birch beer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

birch beer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm birch beer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của birch beer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • birch beer

    * kinh tế

    loại đồ uống không rượu có gas

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • birch beer

    carbonated drink containing an extract from bark of birch trees