birch rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

birch rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm birch rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của birch rod.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • birch rod

    Similar:

    birch: a switch consisting of a twig or a bundle of twigs from a birch tree; used to hit people as punishment

    my father never spared the birch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).