balsam woolly aphid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balsam woolly aphid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balsam woolly aphid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balsam woolly aphid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).