balsam of peru nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balsam of peru nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balsam of peru giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balsam of peru.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • balsam of peru

    dark brown syrupy balsam from the Peruvian balsam tree used especially in dressing wounds and treating certain skin diseases

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).