balsaminaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balsaminaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balsaminaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balsaminaceous.

Từ điển Anh Việt

  • balsaminaceous

    /,bɔ:lsəmi'neiʃəs/

    * tính từ

    (thực vật học) (thuộc) họ bóng nước