balsam of tolu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balsam of tolu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balsam of tolu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balsam of tolu.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • balsam of tolu

    Similar:

    tolu: aromatic yellowish brown balsam from the tolu balsam tree used especially in cough syrups

    Synonyms: tolu balsam

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).