balsam apple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balsam apple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balsam apple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balsam apple.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • balsam apple

    a tropical Old World flowering vine with red or orange warty fruit

    Synonyms: Momordica balsamina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).