baked fresh ham nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baked fresh ham nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baked fresh ham giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baked fresh ham.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • baked fresh ham

    * kinh tế

    giăm bông nạc