baked carbon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baked carbon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baked carbon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baked carbon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • baked carbon

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cực than