baked finish (baking) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baked finish (baking) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baked finish (baking) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baked finish (baking).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • baked finish (baking)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự hoàn thiện lớp nền lót