baked brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baked brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baked brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baked brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • baked brick

    * kỹ thuật

    gạch nung