badger dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badger dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badger dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badger dog.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • badger dog

    Similar:

    dachshund: small long-bodied short-legged German breed of dog having a short sleek coat and long drooping ears; suited for following game into burrows

    Synonyms: dachsie

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).