badger plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badger plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badger plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badger plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • badger plane

    * kỹ thuật

    cái bào rãnh

    cái bào xoi