badger softener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badger softener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badger softener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badger softener.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • badger softener

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chổi sơn