badger leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badger leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badger leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badger leg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • badger leg

    * kỹ thuật

    y học:

    thọt chân