axiom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axiom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axiom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axiom.

Từ điển Anh Việt

 • axiom

  /'æksiəm/

  * danh từ

  chân lý, sự thật, đương nhiên

  (toán học) tiên đề

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) châm ngôn, phương ngôn

 • axiom

  (Tech) tiên đề

 • axiom

  tiên đề

  a. of choise tiên đề chọn

  a. of completeness tiên đề đầy đủ

  a. of congruence tiên đề tương đẳng

  a. of connection tiên đề liên thông

  a. of continuity tiên đề liên tục

  a. of infinity tiên đề vô tận

  a. of order tiên đề thứ tự

  a. of parallels tiên đề đường song song

  a. of reducibility tiên đề khả quy

  a. of scheme (logic học) sơ đồ tiên đề

  categorical a. tiên đề phạm trù

  distance a. tiên đề khoảng cách

  exactness a. tiên đề khớp

  exchange a. tiên đề thay thế

  excision a. đs tiên đề khoét

  fist countability a. tiên đề đếm được thứ nhất

  general a. tiên đề tổng quát

  geometric a. tiên đề hình học

  norm a.s gt các tiên đề chuẩn

  plane a. tiên đề mặt phẳng

  second a. of countabitity tiên đề đếm được thứ hai

  separation a.s các tiên đề tách

  space a. tiên đề không gian

  triangle a. (tô pô) tiên đề tam giác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • axiom

  * kinh tế

  chân lý

  nguyên lý

  nguyên tắc

  quy luật

  sự thật hiển nhiên

  tiền đề

  * kỹ thuật

  định lý

  xây dựng:

  tiền đề

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • axiom

  (logic) a proposition that is not susceptible of proof or disproof; its truth is assumed to be self-evident

  Similar:

  maxim: a saying that is widely accepted on its own merits