axiomatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axiomatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axiomatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axiomatic.

Từ điển Anh Việt

 • axiomatic

  /,æksiə'mætik/ (axiomatical) /,æksiə'mætikəl/

  * tính từ

  rõ ràng, hiển nhiên, tự nó đã đúng

  (toán học) (thuộc) tiên đề

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) có nhiều châm ngôn, có nhiều phương ngôn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • axiomatic

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tiên đề

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • axiomatic

  evident without proof or argument

  an axiomatic truth

  we hold these truths to be self-evident

  Synonyms: self-evident, taken for granted

  containing aphorisms or maxims

  axiomatic wisdom

  Synonyms: aphoristic

  of or relating to or derived from axioms

  axiomatic physics

  the postulational method was applied to geometry"- S.S.Stevens

  Synonyms: axiomatical, postulational