axiomatic semantics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axiomatic semantics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axiomatic semantics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axiomatic semantics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axiomatic semantics

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngữ nghĩa học tiên đề