axiom of constraints nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axiom of constraints nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axiom of constraints giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axiom of constraints.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axiom of constraints

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    quy ước bắt buộc