axiom of dominance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axiom of dominance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axiom of dominance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axiom of dominance.

Từ điển Anh Việt

  • Axiom of dominance

    (Econ) Tiên đề về tính thích nhiều hơn thích ít.

    + Xem AXIOMS OF PREFERENCE.