autonomous state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autonomous state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autonomous state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autonomous state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autonomous state

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà nước tự trị