autonomous message nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autonomous message nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autonomous message giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autonomous message.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autonomous message

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thông báo tự trị