automobile trunk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automobile trunk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automobile trunk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automobile trunk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • automobile trunk

    Similar:

    luggage compartment: compartment in an automobile that carries luggage or shopping or tools

    he put his golf bag in the trunk

    Synonyms: trunk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).