automobile repair station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automobile repair station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automobile repair station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automobile repair station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automobile repair station

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm sửa chữa ô tô