automobile oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automobile oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automobile oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automobile oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automobile oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu xe hơi