augment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

augment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm augment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của augment.

Từ điển Anh Việt

 • augment

  /'ɔ:gmənt /

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) gia tố, yếu tố thêm[ɔ:g'ment]

  * ngoại động từ

  làm tăng lên

  (ngôn ngữ học) thêm gia tố

  * nội động từ

  tăng lên

 • augment

  (Tech) gia tố (d); làm tăng, tăng lên (đ)

 • augment

  tăng thêm, bổ sung

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • augment

  * kinh tế

  gia tăng

  làm tăng lên

  tăng

  tăng lên

  * kỹ thuật

  bổ sung

  toán & tin:

  số hạng thứ hai

  tăng thêm

  xây dựng:

  tăng trưởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • augment

  enlarge or increase

  The recent speech of the president augmented tensions in the Near East

  grow or intensify

  The pressure augmented