augmented bag molding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

augmented bag molding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm augmented bag molding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của augmented bag molding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • augmented bag molding

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự tạo hình bằng mảng dẻo

    sự tạo hình bằng túi dẻo