augmented dickey fuller test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

augmented dickey fuller test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm augmented dickey fuller test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của augmented dickey fuller test.

Từ điển Anh Việt

  • Augmented Dickey Fuller test

    (Econ) ADF - Kiểm định Dickey Fuller bổ sung.

    + Kiểm định này là một phiên bản của kiểm định Dickey Fuller đối với một đơn vị gốc khi tiêu thức xáo động là tương quan theo chuỗi sau khi đã xem xét sự khác nhau trong quá trình tĩnh khác (DSP).