asynchronous transmission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asynchronous transmission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asynchronous transmission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asynchronous transmission.

Từ điển Anh Việt

 • asynchronous transmission

  (Tech) truyền dị bộ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asynchronous transmission

  * kỹ thuật

  sự truyền không đồng bộ

  vật lý:

  phát bất đồng bộ

  điện tử & viễn thông:

  sự truyền dẫn đi bộ

  toán & tin:

  truyền dị bộ

  truyền không đồng bộ