asynchronous entry point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asynchronous entry point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asynchronous entry point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asynchronous entry point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asynchronous entry point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điểm nhập bất đồng bộ