asian longhorned beetle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asian longhorned beetle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asian longhorned beetle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asian longhorned beetle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asian longhorned beetle

    a beetle from China that has been found in the United States and is a threat to hardwood trees; lives inside the tree; no natural predators in the United States

    Synonyms: Anoplophora glabripennis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).