asian american nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asian american nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asian american giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asian american.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asian american

    an American who is of Asian descent

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).